De wetgeving rond maaltijdcheques

De toekenning van maaltijdcheques wordt in België gereglementeerd door tal van voorschriften. Werkgevers moeten zich dan ook aan een aantal regels houden.

 

Zijn maaltijdcheques verplicht?

Als extralegaal voordeel zijn maaltijdcheques in principe geen verplichting (bij sommige Paritaire Comités is dat wel het geval). De toekenning en de bijbehorende voorwaarden worden dus gekozen door de werkgever en vastgesteld in een sectorale of ondernemings-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) of in een individuele arbeidsovereenkomst.

Neem gerust contact met ons op om na te gaan of de toekenning van dit voordeel een verplichting is binnen uw PC.

 

Wie heeft er recht op?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst waarin de toekenning van maaltijdcheques wordt vermeld, heeft recht op dit voordeel. Hetzelfde geldt dus voor bepaalde categorieën van werknemers, zoals:

  • Jobstudenten
  • Stagiair(e)s die worden betaald in het kader van een arbeidsovereenkomst
  • Telewerkers
  • Werknemers met een bijzonder statuut

Vrijwilligers, die per definitie niet betaald worden en niet gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst, kunnen echter geen aanspraak maken op dit extralegale voordeel.

 

Kan ik mezelf als zelfstandige zaakvoerder maaltijdcheques toekennen?

Sinds 1 januari 2007 kunnen zelfstandige bedrijfsleiders zichzelf maaltijdcheques toekennen onder bepaalde voorwaarden:

  • Het aantal toegekende maaltijdcheques moet overeenkomen met het aantal dagen waarop de zelfstandige bedrijfsleider daadwerkelijk heeft gewerkt. Er mogen niet meer dagen worden ingebracht dan het maximale aantal dagen dat een voltijdse werknemer in het desbetreffende bedrijf mag werken.
  • Een zaakvoerder die personeel aanwerft, kan zichzelf alleen maaltijdcheques toekennen als zijn personeel er ook krijgt. De maaltijdcheques die de zaakvoerder krijgt, mogen niet meer waard zijn dan de maaltijdcheques die zijn werknemers krijgen.

Let op: Kleine zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep kunnen geen maaltijdcheques krijgen, want de rechtsvorm van de zelfstandige moet uitdrukkelijk een bedrijf zijn.

 

Krijgen voltijdse en deeltijdse werknemers hetzelfde bedrag?

Om willekeurige discriminatie te vermijden, schrijft de wetgeving rond maaltijdcheques in België voor dat werknemers binnen eenzelfde categorie, dus met hetzelfde arbeidsregime, maaltijdcheques met eenzelfde nominale waarde moeten krijgen.

Werkgevers die aan verschillende personeelscategorieën maaltijdcheques met een verschillende nominale waarde willen toekennen, moeten dat op een objectieve manier doen. Volgens die regel kunnen in de overeenkomst die dit extralegale voordeel vastlegt, verschillende bedragen worden opgenomen, naargelang het statuut van de werknemer (voltijds of deeltijds).

Opgelet: als de objectiviteit betwistbaar lijkt, dan vraagt u best raad aan de RSZ.

Maaltijdcheques worden gewoonlijk toegekend op basis van het aantal gewerkte dagen of uren. Een deeltijdse werknemer krijgt logischerwijs dus minder maaltijdcheques dan een voltijdse werknemer.

 

Kunnen maaltijdcheques met terugwerkende kracht worden toegekend?

De toekenning van maaltijdcheques met terugwerkende kracht wordt afgeraden en is alleen mogelijk als er sprake is van een rechtzetting. Als er te veel of te weinig maaltijdcheques werden toegekend, dan kan dat namelijk de volgende maand worden rechtgezet.

 

Kan ik maaltijdcheques omzetten in ecocheques?

Maaltijdcheques mogen omgezet worden in ecocheques. U moet er echter wel zeker van zijn dat bij de ondertekening van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst werd overeengekomen dat een dergelijke omzetting mogelijk is.

 

Vindt u geen antwoord op uw vraag over de wetgeving rond maaltijdcheques in België? Neem contact met ons op.